برگشت چک امانی

3 سال پیش یک فقره چک به مبلغ 500 میلیون تومان جهت تشفعی خاطر همسرم و به اصرارش به او دادم تا به دعواها خاتمه دهد و چک را نزد خدش نگه دارد و حال بعد از گذشت سه سال طلاق گرفته ایم و حاضر به عودت چک نیست و منم شاهدی برامانی بودن چک ندارم با توجه به اینکه هیچ رابطه تجاری بین ما نبوده میتوان با جمع نمودن امضا از مطلعین و فامیل وارایه استشهادیه به دادگاه تبرئه شد لطفا اگر راهی هست راهنمایی فرمایید بیش از حد گرفتار شده ام

#چک
21 0

پاسخ ها

وکیل پایه دو قوه قضاییه
سلام وجود چک نزد دارنده دلیل بر مدیون بودن صادر کننده می باشد مگر این که صادرکننده چک عدم مدیون بودن خود و یا امانی بودن آن را اثبات کند.. با شهادت شهود و عدم وجود رابطه مالی و تجاری میتوانید ادعای خود را اثبات کنید.