در مورد صلح ملک شخصی خودم

ایا برای دادگاه مهم است چه زمتنی باید بگذرد تا صلح قبول باشد و دادگته نگوید برای فرار از دین صلح گردی و جثارتا چه نوع صلحی خوب هست که احتیار ملکت را داشته لاشی ولی اسمت نباشه

#ملکی
12 0

پاسخ ها

وکیل پایه دو قوه قضاییه
سلام صلح عمری ولی بهتر است متن ان را یک وکیل دادگستری تنظیم کند