گواهی عدم حضور

در انتقال ملک اگر گواهی عدم حضور بعد از تاریخ مقرر برای محضرگرفته شود از نظر حقوقی معتبر است؟

#ملک #سند
15 0