آیا ملک و یا حساب بانکی خارج از کشور برای مهریه قابل توقیف است؟

درود. اگر چند ماه قبل از درخواست مطالبه مهریه توسط زوجه، مرد اموال خود را به حساب بانکی خارج از ایران منتقل کرده باشد و یا در خارج از ایران خانه ای خریده باشد آیا فرار از دین محسوب میشود و آیا این اموال قابل توقیف هستند؟ با تشکر

#مهریههمسر #مشاوره #خانوادگی
20 0