تلفن تماس
88877897-8
مشاوره میخواهید؟
برای اخد مشاوره حقوقی تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید و از وکلای مجرب ما مشاوره دریافت کنید

قيمومت

نوشته شده توسط مرکز مشاوره
#قیم #قیمومت #قیم قانونی

 در صورتي كه ولّي خاص ( پدر، جد پدري و وصي منصوب ) وجود نداشته باشد  قيم اداره دارايي محجور را عهده دار مي باشد .

در لغت قيم  به معناي مستقيم ، راست و متعادل آمده است  و در اصطلاح حقوقي عبارت از كسي كه از سوي حاكم شرع يا دادگاه براي نگهداري اموال محجور و سرپرستي محجور در مواردي كه داراي ولي خاص نمي باشند  منصوب مي شود .

موارد نصب قيم

 براساس ماده 1218 قانون مدني براي اشخاص ذيل قيم نصب مي‌شود :

  • صغاري كه داراي ولّي خاص نمي باشد .
  • مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و داراي ولّي خاص نيستند .
  • مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد به زمان صغر آنها متصل نباشد .

مجانين ( موضوع بند سوم ماده فوق ) پس از رشد ، از ولايت ولّي قهري خارج مي‌شوند و جنون بعدي ايشان موجب مي شود براي آنان قيم تعيين گردد . بايد به سه مورد فوق صغير موضوع مواد 1184 و 1185 قانون مدني  را نيز اضافه نمود  و آن صغيري مي باشد  كه ولّي قهري وي محجور گردد يا خيانت او در اموال صغير محرز شود .

در تعيين قيم دادگاه به صلاحيت و قدرت ولّي در اداره نمودن اموال محجور توجه مي كند ، ولي براساس ماده 61 قانون امور حسبي  پدر يا مادر محجور با دارا بودن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم مي باشند . همچنين براساس ماده 1231 قانون مدني شخصي كه به سمت قيومت انتخاب مي گردد لازم است داراي شرايطي به شرح ذيل باشد :

اهليت ، نداشتن پيشينه محكوميت كيفري به ارتكاب جرايم مهمي مانند خيانت در امانت ، سرقت ، اختلاس ، كلاهبرداري و... و داشتن حسن شهرت اخلاقي. همچنين كسي كه خود يا اقرباي طبقه اول او بر محجور دعوايي داشته باشد  به عنوان قيم نمي‌تواند انتخاب شود. بر اساس ماده 1219 قانون مدني والدين شخص محجور، در مواردي كه قانونگذار تعيين قيم را لازم دانسته است ، مكلف مي‌باشند مراتب را به دادستان محل اقامت خود يا نماينده او اطلاع داده و درخواست انجام اقدامات لازم جهت نصب قيم را بنمايند و ماده 1220 قانون مدني اين وظيفه را در صورت عدم وجود  ابوين يا عدم اطلاع آنان ، بر عهده اقربايي قرار داده كه با محجور در يك جا زندگي مي نمايند . ماده 1221قانون مدني براي همسر محجور نيز اين تكليف را قرار داده است .

دادستان بعد  از اطلاع  براساس ماده 1222 قانون مدني  لازم است اشخاصي را كه مناسب براي قيمومت مي ‌داند ، به دادگاه مدني خاص ( دادگاه خانواده فعلي ) معرفي كند  و دادگاه در اين خصوص تصميم گيري مي نمايد و در صورتي كه  شخص يا اشخاص معرفي شده از سوي دادستان را صالح ببيند وي را به سمت قيمومت قرار مي دهد و در غير اين‌ صورت معرفي اشخاص ديگري را براي اين سمت از دادسرا مي‌خواهد. همچنين دادگاه علاوه بر قيم ، مي‌تواند يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين كند و تعيين حدود اختيارات ناظر با دادگاه مي باشد .

خوش آمدید، جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید