تلفن تماس
88877897-8
مشاوره میخواهید؟
برای اخد مشاوره حقوقی تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید و از وکلای مجرب ما مشاوره دریافت کنید

ولايت مادر

نوشته شده توسط مرکز مشاوره
#ولی #ولایت مادر #مادر

براساس ماده 1180 قانون مدني اولياي قهري صغير ، پدر و جد پدري مي باشند اين حكم از فقه اماميه گرفته شده است كه در آن ولايت قهري و شرعي صرفاً مخصوص پدر و جد پدري مي باشد . ولي تحولات جامعه ايراني موجب شد اجراي اين قانون را به چالش بكشاند. همين امر باعث شد قانونگذار ايران امكان واگذاري حق ولايت را به مادر را در تصويب قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 در ماده 15 قانون حمايت از خانواده مورد تأييد قرار دهد. در اين ماده ، مادر در رديف جد پدري قرار داده شده است و بعد از فوت پدر، انتخاب يكي از اين دو در اختيار دادستان قرار داده شده .

اين ماده در مورد ازدواج مادري كه سمت ولايت بر صغير را بر عهده دارد مقرر مي نمايد : «... در صورتي كه مادر صغير، شوهر اختيار نمايد ، حق ولايت او ساقط نمي گردد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد ، دادگاه حسب مورد به پيشنهاد دادستان ، مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان ، امور صغير را اداره خواهد كرد ».

اين ماده كه مادر و جد پدري را بعد از فوت پدر، هم عرض هم قرار داده بود و از طرف ديگر امكان عزل پدر به عنوان ولّي قهري را در مواردي پيش‌بيني كرده بود با تصويب قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت مصوب 1358 فسخ شد و مقررات قانون مدني همچنان حاكم شد. در سال 1379 قانونگذار با پذيرفتن امكان عزل ولّي قهري در صورت خيانت ، از نظر مشهور فقهاي اماميه عدول كرد و اين امر باعث محدود كردن اختيارات ولي قهري و بازگرداندن راه براي حضور مادر به عنوان قيم در اداره امور صغير بود. نتيجتاً اينكه در صورت سقوط ولايت از ولي قهري ، مادر جانشين وي نمي گردد بلكه مادر به صلاحديد دادستان، مي‌تواند قيم صغير باشد و امور مالي صغير را تحت نظارت دادستان اداره كند . و با تصويب قانون جديد حمايت از خانواده به مادر بيشتر توجه نموده است و حقوق مادر را در اين زمينه بيشتر مورد عنايت قرار داده است .

خوش آمدید، جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید