تلفن تماس
88877897-8
مشاوره میخواهید؟
برای اخد مشاوره حقوقی تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید و از وکلای مجرب ما مشاوره دریافت کنید

ولايت

نوشته شده توسط مرکز مشاوره
#ولی #ولایت #مرد

از نظر لغوي ولايت به دو چيز كه آن چنان در كنار هم قرار مي‌گيرند به نحوي كه ميان آن دو فاصله‌اي نباشد، مي گويند و در اصطلاح عبارت است از : ياري و نصرت ، امارت و سلطنت ، دوستداري و قرابت . در تعريف حقوقي ، ولايت عبارت از سلطه و اقتداري و توانایی که به جهتي از جهات قانون در اختیار کسی قرار می دهد مي ‌دهد كه امور مربوط به غير را که خود توان اداره آن را ندارد . در اين معنا ولايت هم حق و هم تكلـيـف مي باشد . ولايت به دو معناي عام و خاص استفاده مي شود . ولايت عام عبارتست از تسلطی است كه شخص بر جان و مال ديگري پيدا مي نمايد و اداره امور او را عهده دار است. مثل ولايت پدر، جد پدري و حاكم بر كودك. و ولايت خاص عبارت ازتسلط و اقتداري است كه به جهت ادامه امور مالي وهمچنین تربيت كودك يا سفيه يا مجنوني كه حجرشان متصل به زمان صغر مي باشد قانونگذار به پدر و جد پدري اعطاء مي نمايد . در واقع جايگاه ولايت خاص روابط خانوادگي مي‌باشد .

ولّي خاص طفل براساس ماده 1194 قانون مدني پدر، جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان مي باشد . اما ولّي قهري شامل پدر و جد پدري مي شود كه سمت هر كدام از آن ها با انتصاب ديگري ايجاد نمي‌شود. بر اساس قانون مدني ايران ، پدر داراي ولايت قهري مي باشد ، در حاليكه مادر از حق ولايت بر فرزند خود محروم است جز آن كه به موجب وصيت پدر، ولّي خاص شود. در اين خصوص در ماده 1180 قانون مدني آمده است : « طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي ‌باشد و همچنين طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد ». در اين باره كه ولايت پدر و جد پدري ، ولايت قهري و قانوني مي باشد و ولي حق استعفا از سمت خود را ندارد ، اتفاق نظر وجود دارد . رأي وحدت رويه شماره 518- 18/11/1367 به طور تلويحي اشاره به اين حكم دارد : « ... سمت ولايت قهري پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدني تصريح شده است كه تا رسيدن به سن بلوغ ادامه پيدا مي كند ».

بر اساس ماده 1181 قانون مدني هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود داراي ولايت مي باشند . قانون مدني با پيروي نمودن از نظر مشهورفقها ، ولايت پدر و جد پدري را در عرض يكديگر قرار داده اند . هرچند اين حكم با عرف جامعه ايراني مغاير به نظر مي رسد . بر اساس ماده 1183 قانون مدني در تمامي امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه ، ولّي نماينده قانوني او محسوب مي شود . ماده 1188 قانون مدني اين اجازه را به پدر يا جد پدري داده است تا تكليف ولايت محجور را پس از فوت خود معين كنند. براساس اين ماده هر يك از پدر و جد پدري مي‌تواند پس از وفات ديگري ، براي اولاد خود كه تحت ولايت وي مي‌باشند وصي معين نمايند تا پس از فوت خود در نگاهداري و تربيت آن ‌ها مواظبت نموده و احوال آن‌ها را اداره كند . ولي ماده 1189قانون مدني به هيچ يك از پدر يا جد پدري در صورت حيات ديگري اجازه تعيين نمودن وصي را نمي دهد . اختيارات ولّي ولي در تمامي امور مالي و غيرمالي صغير داراي اختيار تام مي باشد. در قانون مدني در ماده 1183 آمده : « در تمامي امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه ، ولّي نماينده قانوني وي مي‌باشد ».

ماده 73 قانون امور حسبي دخالت دادستان را در صورت وجود ولّي قهري براي صغير، فاقد وجاهت دانسته است و بيان مي نمايد : « در صورتي كه محجور ولي و وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در امور او را ندارد ». هرچند ماده 1183 قانون مدني صرفاً به اختيارات ولّي در اداره اموال صغير اشاره نموده است ، اما ولّي در تمامي امور غيرمالي صغير نيز داراي حق دخالت مي باشد .

خوش آمدید، جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید