تلفن تماس
88877897-8
مشاوره میخواهید؟
برای اخد مشاوره حقوقی تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید و از وکلای مجرب ما مشاوره دریافت کنید

شرايط ضمّ امين

نوشته شده توسط مرکز مشاوره
#امین #امانتدار #امانت

گاه شرايطي ايجاد مي شود كه انجام ولايت به تنهايي توسط ولّي به مصلحت مولّي‌عليه نمي باشد و لازم است شخصي را به عنوان امين در كنار وي قرار داد تا با او همكاري كند. اين موارد به شرح ذيل مي باشد : كبر سن و بيماري ولّي براساس قسمت اخير ماده 1189 قانون مدني اصلاحي 1379، عجز از انجام امور مولّي‌عليه به واسطه كبر سن ، بيماري و امثال آن از جهات ضمّ امين مي باشد . براساس ماده فوق اگر ولّي قهري به واسطه كبر سن يا بيماري و... توانايي اداره احوال مولّي‌عليه را نداشته باشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين نكرده باشد ، مطابق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولّي قهري منضّم مي شود .

قبل از اصلاح ماده 1184 قانون مدني درسال 1379، از موارد ضمّ امين خيانت ولّي در اموال مولّي‌عليه بود. غيبت يا حبس ولّي قهري براساس ماده 1187 قانون مدني « هرگاه ولّي قهري منحصر، به واسطه‌ي غيبت يا حبس يا به هر علتي كه به امور مولّي‌عليه نتواند رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد ، حاكم يك نفر امين به پيشنهاد مدعي ‌العموم براي تصدي و اداره اموال مولّي‌عليه و ساير امور راجع به او موقتاً تعيين خواهد نمود ». در تفاوت امين در اين مورد با مورد قبل بايد گفت زماني كه ضمّ امين به جهت كبر سن يا بيماري ولي ، مي باشد ، امين ولايت را به همراه ولي قهري، انجام مي‌دهند ولي در صورت حبس يا غيبت ولي قهري ، امين اعمال ولايت را به تنهايي انجام مي‌دهد. در خصوص ميزان اختيارات امين بايد گفت چنين اميني تمامي اختيارات ولي را دارا مي باشد و نظريه مشورتي شماره 2381/7-3/5/1361 اداره حقوقي نيز بر همين معنا مي باشد .

خوش آمدید، جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید